Huisregels

Om de camping leefbaar te houden en het verblijf voor een ieder zo aangenaam mogelijk te maken zijn een aantal huisregels vastgelegd waaraan men zich dient te houden.

Aanmelding

 • Iedere kampeerder dient zich eerst te melden alvorens de tent of caravan te plaatsen. Bij aanmelding ontvangt u een autokaart. Deze kaart dient voor een ieder zichtbaar op het dashboard van uw auto/kampeermiddel te worden gelegd. De maximale opbouwlengte van een caravan bedraagt 7 meter.

Aansprakelijkheid

 • Voor ongevallen, diefstal of schade op het terrein van het recreatiecentrum aanvaardt de directie, behoudens het in de wet bepaalde, geen enkele aansprakelijkheid. Dit geldt ook ten aanzien van derden.
 • De kampeerders zijn verantwoordelijk voor het naleven van de kampregels door de personen die bij hen op bezoek komen. Ouders zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van hun kinderen.
 • Kampeerders welke schade veroorzaken, zijn verplicht deze te vergoeden.

Gedrag op het terrein

Tussen 23.00 uur en 07.00 uur dient het op het recreatiecentrum rustig te zijn (de toegangsslagboom is op deze tijden uitgeschakeld). Gedurende dit tijdvak is het niet toegestaan zich met een gemotoriseerd voertuig op het terrein te verplaatsen.

 • Het gebruik van radio en televisie dient zodanig te geschieden dat medekampeerders hiervan geen hinder kunnen ondervinden.
 • Snoeiwerkzaamheden aan bomen, struiken, heggen etc. mogen alleen uitgevoerd worden na toestemming van medewerkers van het recreatiecentrum.
 • Elke vorm van open vuur is verboden.
 • Om de tent of caravan mogen geen waterafvoergeulen gegraven worden.
 • U dient uw huisvuil zelf naar de perscontainer te brengen die zich op de grote parkeerplaats achter de receptie bevindt. Glas en papier dienen in de hiervoor bestemde containers gedeponeerd te worden die zich eveneens achter de receptie bevinden.
 • Gebruik de wasgelegenheid niet voor uw afwas en gooi geen afvalwater e.d. in de toiletten.
 • Zonder geleide en toezicht mogen kinderen tot 6 jaar geen gebruik maken van de sanitaire voorzieningen.
 • Op de dag van vertrek dient u uw plaats schoon achter te laten.

Gemotoriseerd verkeer

 • Voor alle vervoermiddelen geldt op het terrein een maximumsnelheid van 5 km per uur ( dit is stapvoets).
 • Bromfietsen/scooters zijn uitsluitend toegestaan met uitgeschakelde motor. Strand, boulevard en pier zijn verboden voor bromfietsen, scooters en auto’s.
 • Een auto bij uw tent of caravan dient zodanig op uw plaats geparkeerd te worden dat de medekampeerders hiervan geen hinder ondervinden.
 • Per plaats is 1 auto toegestaan.

Honden

 • Hondenbezitters zijn verplicht hun hond aangelijnd te houden (lijn maximaal 2 meter). Het uitlaten dient te geschieden buiten het recreatiecentrum en uitwerpselen dienen in de daarvoor bestemde bakken te worden opgeruimd.
 • Gedurende de maanden april t/m oktober zijn honden op het strand niet toegestaan. Mits aangelijnd zijn ze wel toegestaan op de boulevard.

Algemeen

 • Het is verboden LPG-tanks, zogenaamde autogastanks bij uw caravan te plaatsen.
 • Alle gasinstallaties dienen te voldoen aan de wettelijke eisen.
 • Elke vorm van reclame of verkoop, buiten de daarvoor aangewezen plaatsen, zonder schriftelijke toestemming is verboden.
 • Het gebruik van de boothelling met kleinere trailers is zonder betaling toegestaan voor geregistreerde campinggasten. Derden dienen zich eerst aan te melden bij de receptie.
 • Voor vaargebieden voor motorboten verwijzen wij u naar de richtlijnen zoals opgesteld door de ANWB. In wateren tussen de terreinen van het recreatiecentrum is het alleen toegestaan te peddelen of te roeien.
 • Jetski’s, trikes en quads zijn niet toegestaan.
 • Het bezit, de verkoop en het gebruik van Drugs is op Recreatiecentrum De Holle Poarte niet toegestaan, bij overtreding is verwijdering van de overtreders van Recreatiecentrum De Holle Poarte het gevolg en volgt geen restitutie van het kampeergeld.
 • De directie is ten allen tijde bevoegd, bij niet naleving van de gedragsregels, iemand van het recreatiecentrum te verwijderen of iemand de toegang tot het recreatiecentrum te ontzeggen.
 • Voor zover hiervan niet uitdrukkelijk is afgeweken, zijn de Recronvoorwaarden van toepassing. Deze zijn verkrijgbaar aan de receptie.
Kies een aankomst-/ vertrekdatum tot Vanaf Meer info Boeken